نظرى بر تاریخ بابل و نقدى بر فهرست نسخ خطى بابل
42 بازدید
محل نشر: مجله آينه پژوهش شماره 52 مهر و آبان سال 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی