مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:صدرایی
شهرت:صداریی خویی
پست الکترونیک:sadra40000@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهدشد.