سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس شوراي اسلامي 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق و بررسي كتابخانه مجلس  
همکاری 
دفتر تبليغات اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق و بررسي كتابهاي خطي 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
معارف و ريشه هاي انقلاب